Tiny Etages: koophuizen voor mensen met een kleine beurs!

Tiny Etages is een duurzaam zelfbouwinitiatief van en voor mensen met een inkomen tot modaal: de groep voor wie sociale woningbouw bedoeld is. Daar waar Tiny Houses vaak in buitengebieden belanden, zijn Tiny Etages juist bedoeld om op kleine bouwkavels in de bebouwde kom, 3 woonlagen te realiseren. Want: binnenkort bestaat 40% van de huizenbewoners uit 1-persoons huishoudens en vooral senioren die een kleinere ‘actieradius’ krijgen en starters willen helemaal niet naar een buitenwijk, maar een leuke plek in de bebouwde kom bemachtigen. Wij vragen u eens op de kaart te kijken, waar wij het eerste Tiny Etages project kunnen starten.

Stapelbaar woongenot in een 'nul-op-de-meter-woning'

Het plan ‘Tiny Etages’ is niet heel bijzonder als je het bouwkundig bekijkt. Het zijn 3 (of soms 4) etages op elkaar, in modules gebouwd en prefab. Dit maakt het mogelijk om voor een relatief lage prijs, goede en duurzame woonruimte te bouwen.
Dat is niet nieuw. Maar het is wel een belangrijk beginpunt. Als het mogelijk is om voor een relatief lage prijs goede woonruimte te bouwen, dan kan je naar manieren zoeken om dit ten goede te laten komen aan mensen met een laag tot modaal inkomen. En dat is wel nieuw en héééél goed nieuws!

Wat kost een Tiny Etage?

Het is mede afhankelijk van de grondprijs. Qua bouwkosten mikken wij op 50.000€ per etage. Dit maakt het toegankelijk voor mensen met een kleine beurs. Zelfs een hypotheek wordt dan voor veel meer mensen mogelijk.

Samen bouwen, tegen lagere kosten d.m.v. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) voor minima

Tot nu toe konden alleen burgers met een grotere beurs een eigen huis kopen. Tiny Etages maakt het laatste nu ook mogelijk voor starters, singles en 2-persoonshuishoudens, met een inkomen tot modaal. De deelnemers vormen een bouwgroep, waardoor ze veel overhead besparen. De bouwgroep stelt een bouwbegeleider aan, die verantwoordelijk is voor alle bouwkundige aspecten. Ze worden met zijn drieën eigenaar van de 3 gestapelde Tiny Etages.

Noaberschap in de binnenstad: de deelnemers vormen een 'Meent'

Bij Tiny Etages staat het begrip Meent centraal. De Meent was vroeger een stuk grond, een bos of een water van de gemeenschap; het dorp of de stad. Inwoners mochten –onder voorwaarden- hiervan gebruik maken. Zo mochten arme mensen gedurende een bepaalde periode landbouwgrond ‘lezen’, dat wil zeggen, de restanten van de oogst voor eigen gebruik van het land halen. Weer anderen mochten uit een stuk bos hout meenemen, maar slechts zoveel als ze op hun rug konden dragen.

Een Meent heeft altijd voorwaarden.
Dat  een Meent voorwaarden heeft kan niet voldoende benadrukt worden. Met Tiny Etages gaan we namelijk een zijweg in ten opzichte van het huidige commerciële vastgoed. En dat doen we, omdat Tiny Etages voor het algemeen belang zijn en dat moet contractueel gewaarborgd worden. Dat is de afspraak, die de deelnemers onderling maken en die wij ook naar de gemeente toe garanderen.

Bij Tiny Etages zijn de contracten van essentieel belang en die worden ontwikkeld en geborgd door Klimaatrechtvaardig wonen, de koepelorganisatie van Tiny Etages. De opgedane kennis en de bouwtekeningen completeren de Meent, die we tegen een redelijk bedrag ter beschikking stellen van volgende bouwgroepen, die ook een Tiny Etage willen neerzetten. De volgende bouwgroepen plukken dus ook de vruchten van de contracten, de vergaarde kennis en kunde uit eerdere bouwprojecten.

Het staat iedere groep vrij om een architect in de arm te nemen voor het ontwerp van een bijzondere voorgevel of andere wensen.

Alle lusten en lasten van een ‘meent’ op een rijtje
Het belang voor de gemeenschap (de gemeente)

– extra sociale woningen voor een grote doelgroep
– grotere draagkracht voor mensen met kleine beurs
– (stimuleren van) burgerinitiatief is nodig in de huidige tijd
– grotere betrokkenheid van doelgroep bij milieu
– klein ruimtebeslag, 3 woningen
– contractueel gewaarborgd

Het belang van bewoners

– goede betaalbare woning, opbouw kapitaal
– samenwerking met zijn drieën of vieren is overzichtelijk en bevordert wederkerigheid
– ‘logisch’ contact met de buren; betrokkenheid
– (facultatief) gezamenlijke ruimte voor o.a. wasmachine

Verplichting van de gemeenschap (de gemeente)

– Het initiatief is welkom
– De grondprijs is redelijk

Verplichting bewoners

– Je moet er zelf wonen
– Toewijzingseisen sociale woningen zijn van toepassing
– Anti-speculatiebeding.
– Bijdrage continuïteit Meent

Andere mogelijkheden van Tiny Etages

Bij 3 deelnemers kun je al een Tiny Etage bouwen. Bij een veelvoud daarvan heb je meer mogelijkheden om gemeenschappelijkheid vorm te geven, zoals een grotere gemeenschappelijke ruimte of een trappenhuis aan de zij- of achterkant, al of niet gecombineerd met een breed balkon, waar je elkaar kunt ontmoeten.
Je zou ook kunnen denken aan een soort hofje op de benedenverdieping voor 55-plussers of gehandicapten (veel 55-plussers willen graag gemengd wonen) , gecombineerd met de twee bovenverdiepingen voor ieder ander.
Je kunt ook een Tiny Etage ontwikkelen, die speciaal voor mensen is, die net gescheiden zijn. Ook hier geldt, dat als je een veelvoud van 3 woningen ontwikkelt, je ook ontmoetingsplaatsen kunt maken, in dit geval om bezoekregelingen makkelijker te maken.
En als laatste kun je denken aan meergeneratie-oplossingen. Oma beneden en (klein)kinderen boven, bijvoorbeeld.

We zijn voorstander van bijzondere vormen van financiering, bijvoorbeeld door scheefwoners, waardoor ook sociale huur tot de mogelijkheden kan horen. Een vorm van solidariteit, die wij van harte toejuichen!

Overwegingen voor de gemeente

De lokale overheid is erg afhankelijk geworden van marktpartijen, die hun plannen uitvoeren. Uiteraard gaat het de marktpartijen om marges en winst. Mede daardoor staat de sociale woningbouw onder druk. Tevens zijn de marktpartijen in het algemeen niet erg happig om in de binnenstad te bouwen: Te veel gedoe. Tiny Etages zijn –door hun opzet- stuk voor stuk burgerinitiatieven voor het algemeen belang.

Tiny Etages zien inspraak en medezeggenschap als een voorwaarde voor een goede implementatie van bouwinitiatieven. Tiny Etages zijn voor groepen, die afhankelijk van sociale woningbouw zijn, die door de marktwerking minder mogelijkheden hebben en maakt hen daar op een slimme manier minder afhankelijk van. Tiny Etages zijn bij uitstek een extra hulpmiddel voor gemeentes om een grotere woningvoorraad sociale woningen te verkrijgen met een klein ruimtebeslag en helpt daarmee een onder druk staande groep.

Je kunt al een Tiny Etage voor 3 huishoudens realiseren op een oppervlakte van 40 tot 60m2. Ze kunnen overal staan, maar zijn bij uitstek geschikt voor kleine bouwkavels in de bebouwde kom. Want: Binnenkort bestaat 40% van de huizenbewoners uit 1-persoons huishoudens en vooral senioren die een kleinere ‘actieradius’ krijgen hebben behoefte aan een leuke plek in de bebouwde kom.