Lage inkomens

We merken, dat er juist onder mensen met een laag inkomen relatief veel mensen zijn, die nogal zorgeloos met het milieu omgaan. Voor zover het echt om zorgeloosheid gaat is het een gezonde eigenschap tegen alle zuurpruimerij en zorgelijkheid, die we over ons heen krijgen.
Maar soms is het geen echte zorgeloosheid, maar is het meer ‘schijt hebben aan’. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Bijvoorbeeld omdat je moeite hebt om het hoofd boven water te houden. Of omdat je het gevoel hebt, dat alle leuke dingen van je worden afgenomen. Of omdat ‘ze’ maar doen bij de gemeente of in Den Haag en je het gevoel hebt, dat ze helemaal niet luisteren naar jouw wensen en zorgen.
Klimaatrechtvaardig wonen is erop gericht om iedereen bij de klimaatdoelen te betrekken. Dat betekent wat ons betreft, dat we voor mensen met een inkomen tot modaal de financiële drempels verkleinen of misschien zelfs weghalen.
Klimaatrechtvaardig wonen levert zowel een bijdrage aan het verminderen van de woningnood, als ook aan de klimaatdoelen, waar we in Nederland voor staan. We zijn ons ervan bewust, dat de klimaatdoelen voor mensen met een kleine beurs moeilijk zijn op te brengen.

Algemeen belang

Bij klimaatrechtvaardig wonen staat het algemeen belang voorop. Daarom vind je op onze website plannen, waarvan wij denken, dat die goed zijn voor een stad of gemeente als geheel. We willen daarbij appelleren aan het besef, dat niet alles ‘groter’ en ‘meer’ hoeft te zijn en dat het misschien zelfs beter is om een aantal dingen met elkaar te delen. En als je dat in je systeem hebt zitten, dan zie je misschien ook de voordelen daarvan. Je hebt minder schulden en je hebt meer vrienden. En het is beter voor de planeet.

Samen optrekken

De uitdaging, die het klimaat ons stelt, heeft geleid tot het bevragen van een aantal fundamentele waarden. Bijvoorbeeld: Hoe zorgen we, dat we met zijn allen op planeet A passen? Moet het allemaal steeds groter? Leven we niet te veel langs elkaar heen?
Dat heeft geleid tot een groot aantal initiatieven op het gebied van wonen en samenleven, waarbij ook het begrip ‘noaberschap’ aan betekenis wint. Was het vroeger vanzelfsprekend om je buren te helpen bij tegenslag, nu is dat niet meer het geval en zijn we op zoek naar nieuwe vormen en moeten we daar met elkaar over overleggen.

Er zijn nu al veel keuzes, zoals Tiny Houses, Ecodorp, Knarrenhof, Erfdelen, Centraal Wonen en natuurlijk een hoop andere initiatieven, die met of zonder veel landelijke ruchtbaarheid zijn gerealiseerd.
Het gevaar bestaat, dat al deze goede initiatieven elkaar verdringen, zeker als je beseft dat de woonmarkt erg verhit is en dat veel grond in handen is van machtige en kapitaalkrachtige projectontwikkelaars en dat onze initiatieven daarmee concurreren.
Dat zou zonde zijn, want we delen immers dezelfde zorgen en iedere locatie heeft andere (on)mogelijkheden. Als iedere groep individueel met de gemeente overlegt, dan vergeten we dat met ons allen iets delen en dat is onze zorg over het klimaat en zijn we uiteindelijk minder effectief. Daarom stellen wij voor: Laten we de diversiteit omarmen en doe handreikingen naar groepen in jouw gemeente, die ondervertegenwoordigd zijn.
Wij zijn voor samenwerking met andere initiatieven. We delen immers dezelfde zorgen en iedere bouwlocatie heeft andere mogelijkheden.

Wij pleiten voor een brede ‘klein duurzaam wonen – coalitie’ in iedere stad en dorp, die in overleg treedt met de gemeente.

Burgerparticipatie

Democratie gaat ons aan het hart. En dan hebben we het onder andere over hoe we met minderheidsstandpunten omgaan. Als 55% van de bevolking vóór iets is, wat doe je dan met de andere 45%? Is het niet mogelijk om nog wat verder door te praten en een oplossing te vinden, waar ook die 45% mee kan leven?
De wens om onze democratie te vernieuwen wordt breed gedragen. Eén van de gevolgen daarvan is, dat er nu meer besluiten op lokaal stedelijk niveau worden genomen. Doel hiervan is om de burger (weer/meer) bij het beleid te betrekken. Het is nu aan ons allemaal, burgers en bestuur, om te experimenteren met verschillende vormen van burgerparticipatie. Met klimaatrechtvaardig wonen leveren we daar een bijdrage aan.

... Act local

Het begrip ‘Klimaatrechtvaardigheid’ heeft ook een internationaal tintje. Het gaat over solidariteit tussen landen. Sommige arme landen worden immers het zwaarst getroffen, terwijl de oorzaken grotendeels bij de rijke landen liggen. Wij behoren tot het rijkste deel van de wereld en het is goed om ons daar bewust van te zijn. De SP introduceerde het begrip klimaatrechtvaardigheid in Nederland om aan te geven, dat ook hier de armere mensen de zwaarste lasten dragen.
Klimaatrechtvaardig wonen brengt het internationale en het nationale samen. Het stelt de vraag: Moet het allemaal steeds groter of is genoeg soms genoeg? En het wil op lokaal niveau met name mensen met een inkomen tot modaal bij elkaar brengen en samen uitvoerbare woon- en klimaatplannen ontwikkelen en die in samenspraak met gemeentes uitvoeren.